Comunicado de Zaldibar argitu

Comunicado de Zaldibar argitu

Zero Zabor Bizkaia Plataforma se sumó al llamamiento hecho por Zaldibar argitu de convocar movilizaciones el pasado jueves, 12 de marzo. Por este motivo, convocó una concentración a la misma hora a la que partirá la manifestación conjunta desde #Ermua / #Eibar) en la plaza del Arriaga de #Bilbao el 12 de marzo. Pero, debido a las medidas adoptadas por las autoridades sanitarias para evitar la transmisión del Coronavirus, se suspendieron las concentraciones. Informamos del comunicado que iba a ser leído en las concentraciones:

COMUNICADO

TRAS EL DERRUMBE DEL VERTEDERO DE ZALDIBAR 37 DIAS SIN RESPUESTAS

37 días sin Alberto y Joaquin. El dolor de familiares y amigos-as nos exige no callar.

➢ 37 días del derrumbe de un vertedero de residuos industriales que recibia residuos sin control de las instituciones implicadas. ¿Cuántos
más vertederos privados, con ganancias sin límite a costa de nuestra salud, el medio ambiente y la vida de sus personas trabajadoras? Nos
viene a al memoria el trabajador de origen senegalés muerto en circunstancias poco claras, en la empresa Zorroza Gestión de Residuos,
de Murga.

➢ 37 días en los que las y los trabajadores que están en las labores de búsqueda de los cuerpos y desescombro (bomberos, etc.) lo están
haciendo sin las condiciones dignas que garanticen su salud y seguridad.

➢ 37 días en los que las respuestas de las instituciones (de la propietaria del vertedero Verter Recycling 2002 no se saba nada), han sido vagas, contradictorias, difusas, sin que ninguna persona responsable haya puesto su cargo a disposición. A día de hoy no sabemos cómo desde el punto de vista medio-ambiental y de salud de la ciudadanía más directamente afectada, se recuperará el terreno afectado. A día de hoy no sabemos cuánto, cómo ni quién (o igual sí) costeará el desastre ocasionado. El millón de euros de fianza depositado por la empresa propietaria, a ciencia cierta no llegará.

➢ A día de hoy sí tenemos CERTEZAS:

❖ Hemos perdido 2 compañeros de trabajo
❖ Es el mayor desastre medioambiental de Euskal Herria en esta década.
❖ El descontrol en la gestión pública de los residuos ha marcado la actuación en el gobierno. La Gestión de los Residuos NO es una
responsabilidad subsidiaria del gobierno, es y debe ser una Gestión y control públicos.
❖ La codicia privada y el descontrol público se han mostrado como armas letales para nuestra salud y medioambiente.
❖ A día de hoy, y provocado por las graves circunstancias del derrumbey el cierre del vertedero de Mutiloa y ante la necesidad imperiosa de encontrar acomodo para las 600.000 toneladas que no entrarían en el resto de vertederos de la CAPV, el Consejero de Medio Ambiente,
Planificacion Territorial y Vivienda, Sr. Arriola emitió una Orden el 4 de Marzo de 2020, instando a los productores de residuos, ahora sí,
pero de forma transitoria, para que se proceda a la Valorización que evite el vertido.

En el año 2018 fueron cerca de 1.000.000 de toneladas las que se fueron al vertedero sin reciclar, sin reutilizar, sin buscar alternativas a otra gestión que no fuera la del vertido y acumulación de ganancias en manos privadas. ¿Atenderán los sectores industriales a los que va dirigida esta orden (papelero, siderúrgico, fundición, construcción, etc.) esas medidas propuestas?, ¿o buscarán solucionesmás económicas como el vertido fuera de la CAPV, alegando la imposibilidad de poner en marcha una producción limpia libre de residuos, donde los residuos se convierten en recursos? Mucho nos tememos que sea la primera opción, si se les deja al libre albedrío.

Y al calor de esta orden del 4 de marzo, la Plataforma Zero ZaborBizkaian quiere advertir que las valorizaciones previstas para flujos de
residuos en los que se prevé la incineración, incumpliría el principio de Jerarquía de Gestión de los Residuos, dado que es prioritaria su
valorización material (compostaje de lodos y aplicación en agricultura, reciclaje de plásticos) y que tendría efectos ambientales perversos, ya que su incineración en las tres cementeras vascas, o su coincineración en las incineradoras de Zabalgarbi y Zubieta, producirán perniciosas emisiones de gases contaminantes.

POR TODO ELLO NOS REAFIRMAMOS:
• ES UNA PRIORIDAD ENCONTRAR LOS CUERPOS DE JOAQUÍN Y ALBERTO.
• SE NECESITAN RESPUESTAS Y MEDIDAS TRANSPARENTES, EFICACES, CLARAS.
• EXIGIMOS CONDICIONES DE TRABAJO DIGNAS Y SEGURAS PARA LOS EQUIPOS DE RESCATE.
• EXIGIMOS UN MODELO DE GESTIÓN DE RESIDUOS DIFERENTE, CON CONTROL Y GESTIÓN PÚBLICOS
• AUDITORÍA PÚBLICA DE TODOS LOS VERTEDEROS PÚBLICOS Y PRIVADOS

Bilbao 12 de marzo de 2020.

 

ZALDIBARKO ZABORTEGIA ERORI ONDOREN…37 EGUN ERANTZUNIK GABE

Gaur Bilbon elkartu gara, Euskal Herriko beste leku askotan bezala, Zaldibar Argitu elkarteak antolatutako mobilizazio egunari babesa eta elkartasuna adierazteko.

• 37 egun Alberto eta Joaquin gabe. Senide eta lagunen minak ez isiltzea eskatzen digu.
• 37 egun hondakin industrialen zabortegi bat erori zenetik. Zabortegi horrek hondakinak jasotzen zituen inplikatutako erakundeen kontrolik gabe. Zenbat zabortegi pribatu gehiago, mugarik gabeko irabaziak dituztenak gure osasunaren, ingurumenaren eta bertako langileen bizitzaren kontura? Oroimenera datorkigu egoera ez oso argian hildako senegaldar jatorriko langilea, Zorroza Gestión de
Residuos enpresan, Murgan.
• 37 egun horietan, gorpuak eta hondakinak ateratzeko lanetan ari diren langileak (suhiltzaileak, etab.) osasuna eta segurtasuna bermatzeko baldintza duinik gabe ari dira.
• 37 egun hauetan, erakundeen erantzunak (Verter Recycling 2002 zabortegiaren jabearen aldetik ez dakigu ezer) kontraesankorrak izan dira, eta arduradun bakar batek ere ez du bere kargua eskura jarri. Gaur egun, ez dakigu nola berreskuratuko den kaltetutako lursaila, zuzenean kaltetutako herritarren osasunaren etaingurumenaren ikuspegitik. Gaur egun ez dakigu zenbat, nola eta nork (edo agian
bai) ordainduko duen eragindako hondamendia. Enpresa jabeak jarritako milioi euroko fidantza ez da iritsiko.

Ziurtasun batzuk baditugu:

▪ 2 lankide galdu ditugu
▪ Hamarkada honetako EAEko ingurumen-hondamendirik handiena da.
▪ Hondakinen kudeaketa publikoaren kontrolik ezak markatu du gobernuaren
jarduna. Hondakinen kudeaketa ez da gobernuaren erantzukizun subsidiario bat; kudeaketak eta kontrolak publikoa izan behar du.
▪ Diruzalekeria pribatua eta kontrolik eza publikoa, arma hilgarri gisa agertu dira gure osasunerako eta ingurumenerako.
▪ Zaldibargo zabortegia erortzearen eta Mutiloakoa ixtearen ondorioz, eta EAEko gainerako zabortegietan sartuko ez liratekeen 600.000 tonetarako lekua aurkitzeko premia larria ikusita, Ingurumen, Lurralde Plangintza eta Etxebizitzako sailburuak, Arriola jaunak, Agindu bat igorri zuen 2020ko martxoaren 4an. Bertan hondakinen  ekoizleei eskatu zien, orain bai, baina aldi baterako, zabortegira botatzea kidituko
duen balorizazioa.
▪ 2018. urtean, 1.000.000 tona inguru joan ziren zabortegira birziklatu edo berrerabili gabe. Helburu bakarra irabaziak esku pribatuetan metatzea zen. Agindu honen xede diren industria-sektoreek (papergintza, siderurgia, eraikuntza, etab.) erantzungo al diete proposatutako neurri horiei? Edo irtenbide ekonomikoagoak bilatuko dituzte, hala nola EAEtik kanpora isurtzea, hondakinik gabeko ekoizpen garbia abian jartzeko ezintasuna argudiatuz? Beldur gara hau izango dela aukera, aukera askea uzten bazaie.
▪ Martxoaren 4ko Aginduaren ostean, Zero Zabor Bizkaian Elkarguneak ohartarazi nahi du hondakin-fluxuen erraustea aurreikusten duten balorizazioek ez luketelabeteko Hondakinak Kudeatzeko Jerarkiaren printzipioa, lehentasunezkoa baita haren balorizazio materiala (lohiak konpostatzea nekazaritzan aplikatzeko, plastikoak birziklatzea..), eta ingurumen-ondorio kaltegarriak izango lituzkeela.

EAEko hiru zementu-fabriketan edo Zabalgarbin edo Zubietan errausteak, gas isuri kaltegarriak eragingo dituzte.

HORI GUZTIAGATIK BERREZTEN DUGU:
• Lehentasuna Joaquin eta Albertoren gorpuak aurkitzea da.
• Erantzun eta neurri gardenak, eraginkorrak eta argiak behar dira.
• Lan-baldintza duinak eta seguruak eskatzen ditugu erreskate-taldeentzat.
• Hondakinak kudeatzeko beste eredu bat eskatzen dugu, kontrol eta kudeaketa publikoarekin
• Zabortegi publiko eta pribatu guztien auditoria publikoa

Leave a Comment

Defiende el derecho a la salud

Cada vez es más difícil sostener económicamente las acciones de OSALDE y esta página web. Si crees en nuestro proyecto por favor, hazte socia.

You have Successfully Subscribed!