Sociómetro vasco 2019: Salud

Sociómetro vasco 2019: Salud

Fuente: Euskadi.eus  Sociómetro Vasco Sanidad 2019: Ver documento

Aurkibidea / Índice

1 – Egoeraren balorazioa / Valoración de la situación……………………………………………….1
1.1 – Euskadiko eta Espainiako egoera politikoaren balorazioa /
Valoración de la situación política de Euskadi y de España…………………………………………………. 1
1.2 – Euskadiko eta Espainiako egoera ekonomikoaren balorazioa /
Valoración de la situación económica de Euskadi y España………………………………………………… 2
1.3 – Egoera ekonomiko pertsonala / Situación económica personal ……………………………………………. 4
1.4 – Euskadiko arazo nagusiak / Principales problemas de Euskadi……………………………………………. 5
1.5 – Norberaren arazo nagusiak / Principales problemas personales ………………………………………….. 8
1.6 – Zerbitzu publikoen balorazioa / Valoración de los servicios públicos …………………………………… 11
1.7 – Eusko Jaurlaritzaren zenbait arlotako jardueraren balorazioa /
Valoración de la actuación del Gobierno Vasco en distintos ámbitos ………………………………….. 12
2 – Osasungintza / Sanidad……………………………………………………………………………………15
2.1 – Norberaren osasunaren hautematea / Percepción de la propia salud ………………………………….. 15
2.1.1 – Zoriontasun sentimendua / Sentimiento de felicidad ……………………………………………….. 15
2.1.2 – Zoriontsu izateko garrantzitsuena / Lo más importante para ser feliz ………………………… 16
2.1.3 – Norberaren osasun egoeraren pertzepzioa /
Percepción de la situación de la salud personal ……………………………………………………….. 17
2.1.4 – Norberaren bizi estiloaren balorazioa / Valoración del estilo de vida personal ……………. 19
2.1.5 – Gaixotasun kronikoren bat izatea / Tenencia de alguna enfermedad crónica……………… 19
2.2 – Euskadiko osasungintzaren balorazioa / Valoración de la sanidad en Euskadi……………………… 20
2.2.1 – Euskadiko osasungintzaren funtzionamenduari buruzko balorazio orokorra /
Valoración general del funcionamiento de la sanidad en Euskadi……………………………….. 20
2.2.2 – Euskadiko osasungintzaren balorazioa Estatukoarekin alderatuta /
Valoración de la Sanidad de Euskadi en comparación con la del Estado …………………….. 20
2.2.3 – Euskadiko osasungintzari buruzko zenbait aspekturen balorazioa /
Valoración de determinados aspectos de la sanidad en Euskadi………………………………… 21
2.2.4 – Arreta maila ezberdinen balorazioa /
Valoración de los distintos de niveles de atención…………………………………………………….. 22
2.2.5 – Arreta maila ezberdinen koordinazioaren balorazioa /
Valoración de la coordinación entre distintos niveles de atención……………………………….. 23
2.2.6 – Eusko Jaurlaritzak osasungintzara bideratutako baliabideen nahikotasuna /
Suficiencia de los recursos destinados a sanidad por el Gobierno Vasco ……………………. 23
2.3 – Osakidetzako arreta-esperientziaren balorazioa /
Valoración de la experiencia de atención en Osakidetza …………………………………………………… 24
2.3.1 – Osakidetzako zerbitzuen erabilera azken urtebetean /
Utilización de servicios de Osakidetza en el último año …………………………………………….. 24
2.3.2 – Zentroetako langileen arretarekiko poztasuna /
Satisfacción con la atención del personal de los centros……………………………………………. 25
2.3.3 – Arretaren hainbat aspekturekiko poztasuna /
Satisfacción con diversos aspectos de la atención……………………………………………………. 26
70. Euskal Soziometroa: Osasungintza (Landa lana: 2019/04/29-05/10)
Sociómetro Vasco 70: Sanidad (Trabajo de campo: 29/04-10/05/2019)
Prospekzio Soziologikoen Kabinetea – Eusko Jaurlaritzako Lehendakaritza /
Gabinete de Prospección Sociológica – Presidencia del Gobierno Vasco
2.3.4 –Internet bidezko zerbitzuen balorazioa /
Valoración de servicios ofrecidos por Internet ………………………………………………………….. 27
2.3.5 – Jasotako zerbitzuen balorazio orokorra / Valoración general de los servicios
recibidos ……………………………………………………………………………………………………………… 27
2.3.6 – Osakidetzaren baitan hobetu daitekeena / Posibles puntos de mejora en Osakidetza… 28
2.4 – Osasungintza pribatua / Sanidad privada …………………………………………………………………………. 29
2.4.1 – Mediku-aseguru pribatua izatea / Tener seguro médico privado……………………………….. 29
2.4.2 – Mediku-aseguru pribatua izateko arrazoiak /
Razones para tener seguro médico privado …………………………………………………………….. 29
2.4.3 – Ebakuntzetarako osasungintza publikoa ala pribatua nahiago izatea /
Preferencia por sanidad pública o privada para intervención quirúrgica ………………………. 31
2.4.4 – Espezialisten kontsultetarako osasungintza publikoa edo pribatua nahiago izatea /
Preferencia por sanidad pública o privada para consulta a especialistas …………………….. 31
2.5 – Osasungintzarekin lotutako gaurkotasun-gaiei buruzko iritzia /
Opiniones sobre temas de actualidad ligados a la sanidad…………………………………………………. 32
2.5.1 – Finantziazioa / Financiación………………………………………………………………………………….. 32
2.5.1.1 – Etorkizunean osasungintza publikoaren finantziazioari buruz espero dena /
Expectativas sobre la financiación de la sanidad pública en el futuro …………………32
2.5.1.2 – Etorkizunean osasungintza publikoaren finantziazioak nolakoa izan
beharko lukeenari buruzko iritzia / Opinión sobre cómo debería ser la
financiación de la sanidad pública en el futuro…………………………………………………32
2.5.2 – Osasuna zaintzeko modu berriak / Nuevas formas de abordar la salud……………………… 33
2.5.2.1 – Osasun-kontsultak interneten / Consultas sobre salud en Internet ……………………..33
2.5.2.2 – Inteneten aurkitutako informazioaren fidagarritasuna /
Fiabilidad de la información hallada en Internet ……………………………………………….33
2.5.2.3 – Terapia alternatiboen erabilera / Uso de terapias alternativas ……………………………34
2.5.2.4 – Terapia alternatiboen eraginkortasuna / Eficacia de terapias alternativas ……………34
2.5.3 – Zerbitzu medikuen eta botiken erabilera / Uso de servicios médicos y medicamentos …. 35
2.5.3.1 – Lehendabizi egiten dena gaixotasun arin baten aurrean /
Primera reacción ante una dolencia leve ………………………………………………………..35
2.5.3.2 – Aurreko bi asteetan preskribatutako botikak hartzea /
Consumo de medicamentos prescritos durante las dos semanas anteriores……….36
2.5.3.3 – Aurreko bi asteetan preskribatu gabeko botikak hartzea /
Consumo de medicamentos no prescritos durante las dos semanas
anteriores …………………………………………………………………………………………………….37
2.5.3.4 – Botika soberakinak birziklatzea / Reciclaje de medicamentos sobrantes …………….38
2.5.3.5 – Herritarren arrazionaltasuna mediku-zerbitzuen erabileran /
Racionalidad de la población en el uso de los servicios médicos……………………….38
2.5.3.6 – Herritarren arrazionaltasuna botiken erabileran /
Racionalidad de la población en el uso de medicamentos ………………………………..38
2.5.3.7 – Errezeta elektronikoaren erabilera eta balorazioa /
Uso y valoración de la receta electrónica………………………………………………………..39
2.5.3.8 – Botiken kopagoari buruzko balorazio orokorra /
Valoración general sobre el copago de medicamentos …………………………………….40
70. Euskal Soziometroa: Osasungintza (Landa lana: 2019/04/29-05/10)
Sociómetro Vasco 70: Sanidad (Trabajo de campo: 29/04-10/05/2019)
Prospekzio Soziologikoen Kabinetea – Eusko Jaurlaritzako Lehendakaritza /
Gabinete de Prospección Sociológica-Presidencia del Gobierno Vasco
2.5.4 – Prebentzio eta detekzio goiztiarreko programak /
Programas de prevención y detección precoz …………………………………………………………. 41
2.5.4.1 – Prebentziorako eta detekzio goiztiarrerako programen ezagutza /
Conocimiento de los programas de prevención y detección precoz ……………………41
2.5.4.2 – Prebentzio programetara baliabideak bideratzeari buruzko iritzia /
Opinión sobre la conveniencia de dedicar recursos a los programas de
prevención ………………………………………………………………………………………………….42
2.5.5 – Mediku eta gaixoen eskubideak / Derechos de las y los médicos y pacientes …………….. 43
2.5.5.1 – Medikuen eskubidea tramendu bat emateari uko egiteko /
Derecho de las y los médicos para negarse a aplicar un tramiento…………………….43
2.5.5.2 – Gurasoen eskubidea seme-alabei tramendu bat emateari uko egiteko /
Derecho de los padres y madres para negarse a tratar a un/una menor …………….43
2.5.5.3 – Gaixoak erabakitzen duenean bere bizitza bukatzeko eskubidea /
Derecho de las o los pacientes a terminar con su vida cuando lo decidan ………….44
2.5.5.4 – Eutanasiaren regularizazioaren beharra /
Necesidad de regularización de la eutanasia…………………………………………………..45
3 – Jarrera eta balio politikoak / Actitudes y valores políticos …………………………………46
3.1 – Politikarekiko interesa / Interés por la política…………………………………………………………………… 46
3.2 – Alderdi poltikoren batekiko hurbiltasuna / Proximidad con algún partido político …………………… 47
3.3 – Sinpatia politikoak / Simpatías políticas …………………………………………………………………………… 48
3.4 – Euskadiko buruzagi politikoen ezagutza, aprobazioa eta balorazioa /
Conocimiento, aprobación y valoración de líderes políticos de Euskadi ………………………………. 49
3.5 – Diputatu Nagusien eta hiriburuetako alkateen ezagutza, aprobazioa eta balorazioa /
Conocimiento, aprobación y valoración de Diputados Generales y alcaldes de capitales………. 52
3.6 – Ezker-eskuin eskala / Escala izquierda-derecha ………………………………………………………………. 53
3.7 – Euskal nazionalismo edo abertzaletasun eskala / Escala nacionalismo vasco……………………… 55
3.8 – Euskal herritar-espainiar ardatza / Eje vasco-español……………………………………………………….. 56
3.9 – Independentziarekiko jarrera / Actitud hacia la independencia……………………………………………. 57
4 – Zehaztasun teknikoak / Ficha técnica……………………………………………………………….58
5 – Elkarrizketatutako biztanleriaren ezaugarriak /
Características de la población entrevistada……………………………………………………..59
6 – Eranskina: Emaitzak kolektiboka / Anexo: Resultados por colectivos ………………..61

Fuente: Euskadi.eus  Sociómetro Vasco Sanidad 2019: Ver documento

Defiende el derecho a la salud

Cada vez es más difícil sostener económicamente las acciones de OSALDE y esta página web. Si crees en nuestro proyecto por favor, hazte socia.

You have Successfully Subscribed!